Naša web stranica koristi kolačiće za poboljšanje i personaliziranje vašeg iskustva. Naša web stranica također može sadržavati kolačiće trećih strana poput Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Korištenjem web stranice pristajete na upotrebu kolačića. 

Tel: +385 1 24 22 800 | cesi@cesi.hr

Blog Post

Mlade žene mijenjaju svijet: Rezultati istraživanja u Republici Hrvatskoj

Mlade žene mijenjaju svijet: Rezultati istraživanja u Republici Hrvatskoj

Istraživanje je provedeno u okviru projekta “Mlade žene mijenjaju svijet”, a sastojalo se od dvije komponente: analize dokumenata i analize sudjelovanja mladih posebno mladih žena, u tijelima odlučivanja na lokalnom i nacionalnom nivou. 

Ukupno je analizirano 17 dokumenata koji su uključivali Nacionalni program za mlade 2009-2013 te pet trenutno važećih županijskih programa za mlade i jedanaest programa rada Savjeta mladih. S obzirom da sve županije nisu donijele županijske programe za mlade, u tim slučajevima smo kao predmet analize uzele programe rada savjeta mladih. Podaci su prikupljani direktnim putem, odnosno kontaktiranjem 21 administrativne jedinice – 20 županija i Grada Zagreba- ali i prikupljanjem dokumenata iz  sekundarnih izvora kao što su web stranice. Pet županija izjasnilo se da nema županijski program za mlade niti program rada savjeta mladih.

Cilj analize bio je utvrditi postojanje rodne perspektive u dokumentima koji se odnose na mlade i aktivno sudjelovanje mladih u društvu. Stoga smo se u analiziranim dokumentima usmjerile na dio koji govori o aktivnom sudjelovanju mladih u društvu.

U tu svrhu kreiran je i upitnik odnosno “Vodič za analizu” koji je sadržavao glavna istraživačka pitanja i upute za analizu dokumenta. 

Drugi dio istraživanja bio je usmjeren na analizu stanja na terenu odnosno analizu sudjelovanja mladih žena u procesima odlučivanja u lokalnoj samoupravi i na nacionalnom nivou. Predmet analize bilo je sudjelovanje mladih žena u tijelima koja osiguravaju participaciju mladih (kao npr. savjeti mladih). Organizirana je fokus grupna diskusija (FGD) u  cilju identifikacije raspona različitih percepcija, mišljenja i stavova o sudjelovanju mladih žena u društvu i procesima odlučivanja te o temi rodne ravnopravnosti. Sudionice FGD bile su  mlade žene aktivne u političkom i društvenom životu te u tijelima odlučivanja na nacionalnoj i lokalnoj razini. 

Related Posts