CESI Logo
11.07.2011. 14:25:56

Slijepe žene protiv diskriminacije bore se aktivizmom

Sudionice seminara

Sudionice seminara

Od 9. do 14 srpnja u Edukacijsko-rehabilitacijskom kampu Premantura održan je seminar "Žene i vođenje" koji se provodi u okviru projekta "Jednake mogućnosti za žene i djevojke s oštećenjem vida" koji financijski podupire Europska unija kroz program Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) te Grad Zagreb.

Seminar "Žene i vođenje" CESI su organizirale u suradnji s Hrvatskim savezom slijepih. Na seminaru je sudjelovalo 19 žena angažiranih u udrugama slijepih i slabovidnih osoba, a koje će stečena iskustva i znanja podijeliti sa ženama u svojoj lokalnoj zajednici. Trenerice na seminaru bile su Sanja Cesar, Tajana Broz i Vedrana Kobaš iz CESI, Jelena Pensa Galian iz Centra Vinko Bek te Gordana Šestić i Mira Sajković iz Udruge tiflopedagoga, dok su dodtanu potpru sudionicama seminara pružale volonterke Vinka Cvetko iz Hrvatskog saveza slijepih te CESIjeve volonterke Tanja Ivošević i Bibijana Papo.

Kroz pet dana rada sudionice su radile na unaprjeđenju svojih komunikacijskih i socijalnih vještina te vještina vođenja, a uz rad na tim vještinama glavna tema seminara bila su ženska ljudska prava i rodna ravnopravnost. Tijekom jeseni sudionice će sa drugim ženama u svojim lokalnim zajednicama održati različite akcije kroz koje će promicati veće sudjelovanje žena s oštećenjem vida u društvenom životu te upozoriti na problem višestruke diskriminacije s kojim se susreću. Neke od akcija biti će informiranje javnosti o mogućnostima i potrebama žena s oštećenjem vida, senzibiliziranje donosioca odluka za probleme osoba s oštećenjem vida te kampanja protiv nasilja nad ženama s invaliditetom. Sudionice seminara izrazile su svoje zadovoljstvo radionicama i programom.

CESI zadnjih 7 godina intenzivno radi na osnaživanju žena za preuzimanje vodećih uloga u društvu i politici. Program edukacije "Žene i vođenje", osposobio je pet generacija polaznica iz političkih stranaka, poslovnog sektora, udruga i medija  s ciljem osnaživanja i dodatnog poticaja na aktivno sudjelovanje u društvenom i političkom životu. Do sada je kroz program educirano 150 žena koje su znanja i vještine stečene tijekom programa prenijele u svoje lokalne zajednice kroz radionice za više od 1500 žena i kroz više od 100 lokalnih akcija. Program je uključen kao primjer dobre prakse u studiju o Aktivnom građanstvu koju je izradio Directorate General Education and Culture of the EU. Projektom Jednake mogućnosti za žene i djevojke s oštećenjem vida ovaj je program prilagođen potrebama osoba s oštećenjem vida što ga čini jedinstvenim projektom u Hrvatskoj.

Liderice

Liderice